Get Adobe Flash player

АКТУАЛНИ НОВИНИ

АКТУАЛНИ НОВИНИ

...........

Банер

ONLINE

В момента има 7 посетителя в сайта

Обжалване на Наказателни постановления

Обжалване на Наказателни постановления

Настоящото изложение с оглед прицизността на терминологията е редно да бъде озаглавено – административно право, но за по – добра ориентация на нашите клиенти сме предпочели да го озаглавим „Обжалване на Наказателни постановления”

Административното нарушение е деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Административно наказание е предвидената от закона санкция, налагана за извършване на административни нарушения. Административната отговорност по начало е лична, но в някои случаи може да се предвиди и наказание по отношение на юридическо лице.

В административното право важи правилото, че никой не може да бъде наказан повторно за нарушение, за което вече е бил наказан с влязло в сила наказателно постановление.

Административно производство по налагане на наказанието се образува със съставяне на акт, с който се установява извършеното нарушение и се подвежда под конкретната правна норма / Актове на КАТ, Актове на НАП, Актове на Инспекцията по Труда, Актове, изаддени от кмет на община и др/

С връчване на наказателното постановление се налага конкретната санкция.

На обжалване подлежи НЕ акта /изключение от това правило прави ревизионния акт/, сам по себе си, а издаденото въз основа на него Наказателно постановление. Обжалването му става чрез наказващия орган до районния съд по отношение на неговата законосъобразност и обоснованост.

Добре е да знаете, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. Административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е 1 месец от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

В област на административното право предлагаме следните неизчерпателно изброени услуги:

  • Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на ЗАНН или по реда на специални закони / във връзка с актове на НАП, КАТ, Инспекцията по Труда, органите на местното самоуправление /кметове/ и др/;
  • Съдействие и посредничество пред държавната и общинска администрация при издаване на индивидуални административни актове и административни услуги;
  • Консултации по актове, издадени от административните органи, вкл. представяне на становища по наказателни постановления;
  • Административно и съдебно обжалване на незаконосъобразни актове на администрацията и др;

Възнаграждението за представените услуги се определя на база всеки конкретен казус.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Copyright © 2012 - 2016 АДВОКАТ КРАЛЕВА. All Rights Reserved.

HC template created by HC