ДЕЛА ЧСИ. ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. КАКА МОГАТ ДА ОТПАДНАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ОБРАЗУВАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Заповед за изпълнение?

Заповедта за изпълнение е акт на съда, който замества съдебното решение в неговото качество на изпълнително основание.
Изпълнителното основание от своя страна е документ, въз основа на който по силата на закона се издава изпълнителен лист и се започва принудително изпълнение срещу длъжника.
Заповедта за изпълнение е един вид облага за кредитора, защото му позволява да пристъпи към принудително изпълнение /ЧСИ или ДСИ/ без предварително осъждане на длъжника. Със заповедта за изпълнение кредиторът може да си спести воденето на същински исков процес /съдебно дело срещу длъжника/.
Има два вида заповедни производства, които се характеризират със съществени различия, с оглед предпоставките за образуването им, касаещи кредитора и с оглед последиците, касаещи длъжника:

Обикновено заповедно производство по чл. 410 от ГПК
и
Заповедно производство въз основа на документ по чл. 417 от ГПК

Изпълнителното производство започва въз основа на издаден изпълнителен лист и е съвкупност от различни изпълнителни способи.

За издаването на изпълнителен лист е необходима молба от кредитора до компетентния съд. Искането за издаване на заповед за изпълнение представлява и искане за издаване на изпълнителен лист.

Повечето термини, които предивикват основателно притеснение у клиентите са: запор на заплата, запор на пенсия, разпродажба на имущество, опис на движими вещи, възбрана на имот, частен съдебен изпълнител – ЧСИ, държавен съдебен изпълнител- ДСИ, покана за доброволно изпълнение, въвод във владение, публична продан, възлагане на недвижим имот и те са част именно от изпълнителното производство.

Орган на принудителното изпълнение е съдебният изпълнител – държавен или частен.
Адекватна правна защита и предприемане на полезни действия е възможна, както преди образуването на изпълнителното дело пред ЧСИ/ДСИ /след връчването от РС на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК/, така и веднага след образуването на изпълнителното дело, също така и години след това. Самият изпълнителният процес /по изпълнителното дело от Частния или Държавен съдебен изпълнител/ е строго фарамлен и е възможно да се допуснат пропуски и нарушения, които могат да помогнат на длъжника.

Ние предлагаме на своите клиенти адекватно процесуално представителство по изпълнителни дела и съдебна защита на длъжника при дела, образувани от дружества като Топлофикация, В и К, Електроснабдяване, банки, други кредитни институци.

С оглед гореизложеното своевременната реакция е гаранция за защита на длъжника, а тя от своя страна е възможна при запознаване на опитен АДВОКАТ с документите по съответното изпълнително дело.

За повече информация, консултации и/или процесуално представителство моля НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ да се свържете се с нас!

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.