Обжалване на Наказателни постановления. Обжалване на Административен акт

Административното нарушение е деяние, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
Административно наказание е предвидената от закона санкция, налагана за извършване на административни нарушения. Административната отговорност по начало е лична, но в някои случаи може да се предвиди и наказание по отношение на юридическо лице.
В административното право важи правилото, че никой не може да бъде наказан повторно за нарушение, за което вече е бил наказан с влязло в сила наказателно постановление.
Административно производство по налагане на наказанието се образува със съставяне на акт, с който се установява извършеното нарушение и се подвежда под конкретната правна норма /Актове на КАТ, Актове на НАП, Актове на Инспекцията по Труда, Актове, издадени от кмет на община и др./ С връчване на наказателното постановление се налага конкретната санкция.
На обжалване подлежи НЕ акта /изключение от това правило прави ревизионният акт/, сам по себе си, а издаденото въз основа на него Наказателно постановление. Обжалването му става чрез наказващия орган до районния съд по отношение на неговата законосъобразност и обоснованост.
Добре е да знаете, че сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са прекратителни и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. Административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им, вкл. наказателните постановления, а когато е налице мълчалив отказ – срокът е 1 месец от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

В област на административното право предлагаме следните неизчерпателно изброени услуги:
•Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на ЗАНН или по реда на специални закони / във връзка с актове на НАП, КАТ, Инспекцията по Труда, органите на местното самоуправление /кметове/ и др/;
•Обжалване на Заповеди на началника на РДНСК, Заповеди на областни управители и др;
•Съдействие и посредничество пред държавната и общинска администрация при издаване на индивидуални административни актове и административни услуги;
•Консултации по актове, издадени от административните органи, вкл. представяне на становища по наказателни постановления;
•Административно и съдебно обжалване на незаконосъобразни актове на администрацията и др;
Възнаграждението за представените услуги се определя на база всеки конкретен казус.
За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.