АПОРТ – непаричните (апортните) вноски

Първоначалната регистрация на капиталови търговски дружества или последващото увеличаване на капитала на такива дружества /ЕООД, ООД, АД и др/ чрез непарична вноска в капитала им е сложна процедура, която има за цел максимална защита интересите на кредиторите на дружеството и избягване изкуствено декапитализиране на дружеството, чрез апорт на активи с изкуствено завишена парична стойност.

Обикновенно под непарична вноска неправилно се разбира само понятието „апорт“ като вещна вноска. На практика обаче предмет на апорт може да бъде всяка непарична престация, включваща всички елементи на имущество, дори някои по – особени форми на апорт като:

– Апорт на вземане. В този случай апорта се извършва под формата на цесия. Вземането, предмет на апорт трябва да носи следните белези: да е имуществено, да е прехвърлимо и да е самостоятелно право.

– Апорт на вещно право. Предмет на апорт може да бъде, както правото на собственост, така и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи. Когато предмет на непаричната вноска е вещно право върху недвижим имот, следва да бъдат приложени и редица допълнителни изисквания на закона относно формата на акта, с който се извършва апорта. След като вещното право са апортира в капитала на търговското дружество, автоматично се променя титуляра на това право, което обстоятелство подлежи на вписване и в Имотен регистър към АВ. След вписване на промяната в собствеността върху имота – предмет на апорта, същото следва да се заяви и в съответната общинска администрация по местонахождението на имота.

– Апорт на имуществен комплекс. Особени разновидности са прехвърлянето на предприятие на търговец или прехвърляне на наследствена маса.

Предвид изложеното трбва да се имат предвид и никои основни ограничения по отношение на правата, които могат да бъдат предмет на апорт:

а) Предметът на апорт трябва да се намира в гражданския, или търговския оборот, да може да бъде предмет на частноправни сделки и да има пазарна цена;

б) Неговата стойност да може да получи парично изражение най-малко със средна степен на достоверност, даваща основание за счетоводното му определение като актив т.е. да е имуществено, да има парична стойност;

в) Да може да служи за обезпечение на кредиторите на дружеството (то трябва да е годно средство за тяхното удовлетворяване);

г) Не може да бъде предмет на апорт обещание за бъдещ труд или услуга.

След като се прецени доколко конкретното право е годно да бъде предмет на апорт в капитала на търговското дружество, започва и самата процедура по извършване на апорта, която протича по следния начин.

– определяне на цена на услугата /според сложността на конкретния казус, вида на имуществото – предмет на апорта/, сключване на договор за възлагане с клиента и представяне от негова страна на всички необходими документи за стартиране на процедурата по апорта;

– изготвяне на необходимите документи, които следва да бъдат входирани в Търговския регистър, за назначаване на независими вещи лица на апортната вноска;

– НАЗНАЧАВАНЕ НА ОЦЕНИТЕЛИ – длъжностните лица към търговския регистър назначават независими експерти;

– изготвяне на оценката – назначените вещи лица извършват оценка на предмета на апорта и представят същата в Търговския регистър;

– изготвяне и подаване на необходимите заявление и съпътстващи документи за вписване на извършения апорт в ТР.

– ПОСЛЕДВАЩИ ВПИСВАНИЯ в ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР – В случай че предмет на апорта е вещно право върху недвижим имот, след приключване на производството в ТР и след възлагане от клиента, оказваме съдействие във връзка вписването на промяната в собствеността в съответния имотен регистър към Агенция по вписванията.

Услугата при непарична вноска в капиртала на тръговско дружество включва:

  • Изготвяне на необходимата правна документация;
  • Съдействие и представителство пред нотариус;
  • Входиране на документите в Търговския регистър;
  • Изваждане на удостоверение за актуално състояние;
  • Допълнителни услуги:
  • Данъчно – правни консултации по ЗДДФЛ, ЗДДС, ЗКПО или как рефлектира апорта и какви задължения към държавния бюджет за внасяне на ДДС, корпоративен данък, МДТ др. възникват за съдружниците,собственици на непаричната вноска и за дружеството.
  • Съчетаването на апорта с други правни процедури.
  • последващи вписвания в ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР.

За да можем да ви бъдем максимално полезни е необходимо да споделите с екипа ни, какви цели преследвате, за да преценим съвместно:

– оправдават ли те средствата, които е необходимо да вложите;

– точно това ли е процедурата, с която можете да ги постигнете.

Възнаграждението за представените услуги се определя на база всеки конкретен казус.

Държавните и нотариални такси за апорт на непарична вноска в капитала не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.