Прекратяване и заличаване на Фирма

В ежедневната терминология изразите „прекратяване на фирма”, „заличаване на фирма”, „закриване на фирма” се използват като синоними. За съжаление Търговският закон ги регламентира като различни понятия, които съответно са изпълнени с различно значение и предизвикват резличин последици.

За еднакво третиране на тези понятия можем да говорим само при ЕТ, при който със заличаването на фирмата от Търговския регистър, същата престава да съществува като правен субект, дейността на ЕТ е преустановена.

При капиталовите дружества /ЕОО, ООД, АД, ЕАД/ обаче прекратяването не е равнозначно на заличаването му като правен субект, тъй като се поражда необходимостта от изпълнение на задълженията и събиране на вземанията му по сключените договори и разпределение на неговото имущество. Това се осъществява чрез регламентирана процедура, която се открива при прекратяване на ТД на предвидените в ТЗ основания.

Става дума за извънсъдебно безспорно производство, което има за цел изпълнение на текущите сделки и разпределение на останалото имущество на ТД като съвкупност от оценимите в пари права и задължения. Чрез реализиране на производството по ликвидация се удовлетворяват кредиторите на прекратеното дружество, а остатъкът от актива се разпределя между съдружниците (акционерите) и то може да бъде заличено от търговския регистър (ТР) и съответно – от правната действителност.

Производството по ликвидация на дружеествата се предхожда от прекратяването им. Прекратяването на Фирмата е необходима предпоставка за откриване на производството по ликвидация, чрез което дружеството приключва стопанската си дейност по законоустановения ред. Единствено в случаите на преобразуване на ТД (при които е налице правоприемство) и започването на производство по несъстоятелност, прекратяването на дружеството не е обвързано с ликвидационна процедура.

Минималната продължителност на ликвидацията е 6 (шест) месеца. Основната правна последица от осъществяването на производството по ликвидация на ТД и заличаването му от Търговски регистър е, че то престава да съществува като субект в правната действителност. Вследствие заличаването на ТД е необходимо извършването на някои действия – уведомяване на териториалните поделения на НАП, дерегистрация по ЗДДС, както и на други субекти, когато това е предвидено в закон.

Процедурите по закриване на фирма и самото производство по ликвидация са свързани с доста специфични моменти, като например:

  • уведомяване на кредиторите на дружеството;
  • уведомяване на НАП и НОЙ;
  • съставяне на специфични ликвидационни отчети;
  • съблюдаване на срокове за подаване на декларации до НАП и срокове за деригистрация по ЗДДС, пропускането на които е свързано с налагането на сериозни глоби за дружеството и др;

По тези причини ликвидационната процедура изисква съвместна работа между собствениците, управителите и ликвидаторите на фирмата с адвокати/юристи и счетоводител(и), с богата практика при прекратяването дружества с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерни дружества (АД) и др.

Основни услуги:

  • Изготвяне и внасяне в Търговския регистър на документите по прекратяване на фирмата;
  • Попълване и внасяне в НАП на уведомление по чл. 77 от ДОПК и Уведомление до НОЙ;
  • Изготвяне на покана до кредиторите на фирмата и внасянето й в ТР;
  • Съвместна работа със счетоводителите/ликвидаторите на фирмата и оказване на текущо правно съдействие и консултации при провеждането на ликвидацията;
  • Юридически и счетоводни консултации, касаещи основно въпроса – възможно ли е производството по ликвидация или ще се наложи да се премине към производство по несъстоятелност;
  • Изготвяне и внасяне в Търговския регистър на документите по заличаване на фирмата;
  • Удостоверение от Търговския регистър за извършеното заличаване;

Допълнителни услуги:

  • Съставяне на ликвидационни отчети;
  • Данъчно – счетоводни консултации по отношение разпределение на имуществото на дружеството;

Възнаграждението за представените услуги е в минималния размер предвиден в Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.
Държавните такси на ТР не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас!

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.