Търговското предприятие представлява динамична съвкупност от права, задължения и фактически отношения. То може да бъде предмет както на прехвърлителни сделки – договор за продажба, договор за замяна, дарение, апорт (непарична вноска), така и на непрехвърлителни – да бъде заложено по реда на ЗОЗ.

С договора за продажба на търговско предприятие се прехвърля правото на собственост върху търговското предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на търговската дейност на търговеца. Предмет на продажбата може да бъде както цялото търговско предприятие, така и обособена част от него. Необходимо е обаче тази част да е отделена от останалите компоненти на предприятието, като най-често се прилагат критерият за специфика на вида дейност и критерият за водене на отделно счетоводство за съответната дейност, която се обслужва от конкретната обособена част от предприятието. Прехвърлянето на реална обособена част от предприятието обаче е доста спорно от гледна точка на режима на ДДС. Именно поради този факт в реалния стопански живот продажбата на обособена част от предприятие се прикрива често под формата на продажба на „цяло“ предприятие по опис, за да не се начислява ДДС. Това са ноторно известните случаи в практиката, когато в договора се описват конкретни елементи от предприятието, като никъде не се посочва, че това е само обособена част от предприятието. Ако при тази „схема“ все пак възникне проблем от данъчноправна гледна точка, тогава неблагоприятните последици са за продавача, на когото ще бъде издаден ревизионен акт

В комплекса, съставляващ предприятието по смисъла на ТЗ, може да присъстват само правата, респективно задълженията, без фактически отношения. От обстоятелството, че в договора (за продажба на търговското предприятие) е посочено, че няма никакви активи и пасиви, не означава, че предприятие изобщо липсва.

В теорията се застъпва и виждането, че няма пречка предмет на продажбата да бъде и търговско предприятие в производство по ликвидация.

При прехвърляне на предприятието търговецът има задължение да уведоми за това обстоятелство териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по седалището на търговеца.

Резултат от процедурата

Собствеността върху търговското предприятие се прехвърля. Със сключването на договора за отчуждителя и правоприемника възникват редица права и задължения.

Отчуждителят се задължава да предаде владението на търговското предприятие на купувача.

Отчуждителят (продавач) следва да уведоми своите кредитори и длъжници за извършеното прехвърляне. Страните могат да уговорят продавачът да уведоми купувача затова, че е съобщил за прехвърлянето. За изпълнението на задължението по уведомяване на кредиторите и длъжниците може да се предвиди както срок, така и начин и форма на съобщаването. В договора се отделя внимание на отговорността при неизпълнение на задълженията. Примерно може да се уговори неустойка, която обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Отчуждителят отговаря за з адълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Възможно е да бъде сключено споразумение с кредиторите на отчуждителя, с което да се уговори отклонение от това правило.

Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.

Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето.

В този срок всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник.

Членовете на управителния орган на правоприемника отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление (чл. 16а ТЗ).

Когато с договора за продажба на търговско предприятие се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, той се вписва и в службата по вписванията (чл. 16, ал. 4 Т З).

Като цяло процедурите по прехвърляне на търговско предприятие са сложни – при тях е необходимо да се изследват допълнително и въпросите, свързани с:

– данъчното третиране на този тип сделки – ДДС, местин данъци и такси;

– съчетаването на прехвърлянето на търговското предприятие с други правни институти – апрорт, цесия на вземане и прочие;

– ревизиране на участващите в сделката дружества от НАП и др.

Услугата по прехвърляне на търговско предприятие включва:

  • Изготвяне на необходимата правна документация
  • Съдействие и представителство пред НАП и нотариус
  • Внасяне на документите в Търговския регистър
  • Изваждане на удостоверение за актуално състояние

Допълнителни услуги:

  • Правни консултации относно отговорност на собствениците и управителите на фирмите по сделката, съчетаването на сделката с други правни процедури.
  • Задължения на фирмите, субекти на прехвърляне на търговското предприятие.
  • Данъчно-правни резултати, задължения и ефекти на сделките.
  • Независима експертна оценка на търговското предприятие от лицензирани оценители.

За да можем да ви бъдем максимално полезни е необходимо да споделите с екипа ни, какви цели преследвате, за да преценим съвместно:

– оправдават ли те средствата, които е необходимо да вложите;

– точно това ли е процедурата, с която можете да ги постигните.

Възнаграждението за представените услуги е в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения.

Държавните такси за прехвърляне на търговско предприятие не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от страна на клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.