Съгласно българското законодателство, договорите се определят като съглашения между две и повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, който сключват, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

За да се сведат до минимум възможностите за правни спорове между договарящите е задължително страните по договора още преди неговото сключване да са си изяснили всички права и задължения, произтичащи от него и да не се стига до неправилното тълкуване на договора.

При изготвянето на всеки конкретен договор ние обръщаме специално внимание на особеностите на българско законодателство, на спецификите на конкретния предмет на договора и императивните законови разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани дори по взаимно съгласие на договарящите се, защото са в обществен интерес.

Всеки договор обвързва със силата на закон страните по него, поради което при сключването му е необходимо да подхождате с голямо внимание. Особено предпазливи трябва да бъдете при подписване на договор, любезно изготвен изцяло от насрещната страна, както и при използването на „бланки“ или типови договори. Препоръчително е когато имате намерение да подпишете някакъв договор да се свържете с адвокат предварително, за да осигурите предварително максимална защита на интересите си, защото в последствие при възникнал спор между договарящите със сигурност ще ви излезе много по – скъпо!

Нашите юридически услуги при изготвянето на договори се състоят основно от:

•правни консултации във връзка с бъдещо сключване на договори в областта на гражданския и търговския оборт;

•изясняване на последиците от сключването им;

•изясняване на поетия обем от права и задължения по тях;

•изготвяне на конкретен договор – Договор за покупко – продажба, Договор за изработка, Договор за заем, дарение, Договор за наем, Договор за паричен заем, Договор за поръчка, Договор за цесия, Договор за новация, Договор за заместване в дълг, Предварителни договори, Консултантски договори, Договор за сътрудничество, Договори по ЗЗД, Договори за строителство, Договори за туристически услуги, Договори за техническа и софтуерна поддръжка и др.;

.

•съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива.

• правни становища по изготвени договори, предложени от насрещната страна.

•юридически консултации по въпросите за надлежни договорни обезпечения, възможностите за реализиране на отговорността на насрещната страна при неизпълнение, преддоговорни отношения, общи условия, данъчни ефекти.

•представителство при водене на преговори и сключване на договори.

•Процесуално представителство при неизпълнение, оспорване и разваляне на договори.

При сделки с недвижими имоти:

•консултации по правни сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти;

•проверка и анализ на наличните документи;

•изготвяне на предварителен и окончателен договор за прехвърляне правото на собственост;

•оказване на съдействие пред нотариус, пред държавните органи и пред органите на местната администрация, когато това е необходимо.

Възнаграждението за представените услуги е в минималния размер предвиден в Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.