Процедурите, които ТЗ регламентира като прехвърляне (продажба) на търговско предприятие и прехвърляне (продажба) на дружествени дялове в ежедневната терминология са познати като продажба на фирма. Те обаче са твърде различни помежду си както като процедури, така от гледна точка на правните им последици.

Прехвърлянето на дружествени дялове в ЕООД или ООД е вид способ за изменение на състава на съдружниците в дружеството и/или за промяна на разпределението на дяловете от капитала между тях.

Осъществяването на процедурата по прехвърляне на дяловете чрез тяхната продажба се характеризира с наличие на два отделни типа сделки: многостранна – решение на общото събрание на съдружниците и двустранна – договор.

ООД е дружество със смесен характер. В него членствените правоотношения съществуват между съдружниците и дружеството. Те възникват на основание притежаваните от тях дружествени дялове от капитала, а продажбата на дяловете води до прехвърляне на членствените права и задължения на съдружника. Това поставя ограничения за свободното прехвърляне на дялове на трети лица.

Прехвърлянето на дружествени дялове в ЕООД/ООД е регламентирно в ТЗ, като договор за продажба, който подобно на търговското предприятие, следва да се сключи с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно. При вписване на прехвърлянето на дружествените дялове по партидата на съответната фирма в Търговския регитър, на практика се извършава в повечето случаи и промяна в персоналния състав на търговското дружество / за разлика от прехвърлянето на търговското предприятие/.

Резултат от процедурата

Със сключване на договора за покупко-продажба на дружествени дялове в ЕООД/ ООД и извършване на последващите действия по вписването му, купувачът става съдружник и титуляр по правата и задълженията, произтичащи от членствените правоотношения, а прехвърлителят на дяловете престава да бъде съдружник (освен ако притежава и други дялове). От този момент разпоредбите на дружествения договор и решенията на общото събрание обвързват новия съдружник.

На основание ТЗ купувачът на дяловете отговоря солидарно със съдружника и продавач по договора само за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала. Извън този случай, отговорен за изпълнение на членствените задължения след осъществяване на сделката остава само новия съдружник (купувачът).

Услугата по прехвърляне на фирма включва:

  • Изготвяне на необходимата правна документация;
  • Съдействие и представителство пред нотариус;
  • Входиране на документите в Търговския регистър;
  • Удостоверение от Търговски регистър след вписването;

Допълнителни услуги:

  • Правни консултации относно отговорност на собствениците и управителите на фирмите по сделката, съчетаването на сделката с други правни процедури.
  • Задължения на фирмите, субекти на прехвърляне на търговското предприятие.
  • Данъчно-правни резултати, задължения и ефекти на сделките.

За да можем да ви бъдем максимално полезни е необходимо да споделите с екипа ни, какви цели преследвате, за да преценим съвместно:

– оправдават ли те средствата, които е необходимо да вложите;

– точно това ли е процедурата, с която можете да ги постигнете.

Възнаграждението за представените услуги е в минималния размер предвиден в Тарифата за минималните адвокатски възнаграждения.

Държавните и нотариални такси за прехвърляне на фирма не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.