Развод по взаимно съгласие

Развода по взаимно съгласие е насочен към прекратяване на съществуващ граждански брак при наличие на съгласие за това и от двамата съпрузи, поради което не се установяват причините за дълбокото и непоправимо разстройство на брака (публично не се изнасят факти от интимния семеен живот) и вината за това.
Предпоставки за развод по взаимно съгласие: Съгласие. Съгласието за прекратяване на брака трябва да бъде: взаимно – и двамата съпрузи изразяват съгласие за прекратяване на брака и непоколебимо – решението на съпрузите за прекратяване на брака е категорично и окончателно, и сериозно – обмислено е задълбочено и не е резултат на временно настроение.

Споразумение

Въпросите, които задължително се уреждат със споразумението, са
А. Местоживеене на децата, родителски права, лични контакти с другия родител и издръжка на децата:
-къде ще живеят ненавършилите пълнолетие деца;
-на кого от родителите се възлага упражняването на родителските права;
-режим на лични контакти с другия родител – няма нормативна уредба, която да определя конкретно този режим, с оглед нормалното поддържане на личните отношения родител – дете в съдебната практика досега е утвърдено правилото за лични контакти не по-малко от два пъти месечно по един ден и един месец през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на родителя, комуто е възложено упражняването на родителските права; тук може да се уговаря всичко, което е в интерес на децата и за което се постигне взаимно съгласие;
-размер на издръжката, която дължи неупражняващият родителските права родител, време и място на изплащане. При промяна на обстоятелствата след уреждане на горепосочените въпроси в споразумението, има възможност те да се преуредят.
Б. Ползване на семейното жилище
Семейният кодекс съдържа легална дефиниция на понятието „семейно жилище“ в § 1 от Допълнителните разпоредби. То може да бъде собственост на единия съпруг, на двамата или на трето лице. В този раздел на споразумението се третира въпроса само за ползването. В интерес на децата е ползването на семейното жилище да бъде предоставено на родителя, на който е предоставено упражняването на родителските права.
В. Фамилно име и издръжка между бивши съпрузи
Ако при сключване на брака някой от съпрузите е приел фамилното име на другия съпруг, при развод той може да възвърне предбрачното си име или да запази фамилното име на съпруга си. Във втория случай е необходимо изричното писмено съгласие на другия съпруг, изразено в този раздел на споразумението.
Страните уговарят дали някой от тях ще изплаща на другия издръжка и какъв ще е нейния размер. Също така може да се договорят за срок, в който ще се изплаща.

Съдебно производство

Съдебното производство започва въз основа на писмена молба, подадена до районния съд, в чийто район е постоянния адрес на някоя от страните /по техен избор/. Молбата се подава в един екземпляр.
Подадената молба сезира съда, който образува делото в рамките на един месец от подаването й. За Софийски районен съд делата се образуват от председателя на Брачна колегия и се разпределят по състави и съдии. След като делото бъде разпределено на съответен съдия, той го насрочва съобразно графика и натовареността си. На първото заседание двамата съпрузи трябва да се явят лично, за да заявят, че поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие и споразумението си. Правната последица от неявявяне без уважителна причина на която и да е от страните в насроченото открито заседание е тежка и е прекратяване на делото, защото се презюмира липса на съгласие от неявилия се съпруг. След като и двете страни са се явили на заседанието и съдът е проверил тяхната самоличност им дава думата, за да заявят съгласието си за развод. В същото заседание съдът разглежда постигнатото между тях споразумение.
След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо, и споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение в едномесечен срок след заседанието, в което е завършено разглеждането на делото.

Такси и разноски

1.Първоначална държавна такса при подаване на молбата в размер на 25 лв. по сметка на районния съд;
2.При допускане на развод по взаимно съгласие окончателна държавна такса до 40 лв. по сметка на районния съд;
Когато, при режим на общност, страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се събира и съответната такса и за:
1.споразумението за имуществените отношения – по 2 на сто върху стойността на всеки дял;
2.споразумението за издръжката – 2 на сто върху тригодишните платежи.
Таксите и разноските по водене на делото (включително адвокатски хонорари) се разпределят между молителите съобразно споразумението, постигнато между тях, или остават така, както са ги направили.

За повече информация и /или процесуално представителство по бракоразводни дела моля свържете се с нас!

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.