ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Какво е домашно насилие?

Истина е, че всички познаваме или сме познавали жертви на домашно насилие, независимо дали последните са се считали за такива. Също така е истина, че повечето жертви на домашно насилие остават скрити, обвити в тишина. Защо жертвата у нас не реагира подобаващо? Защо в повечето случаи не предприема никакви, или почти никакви, мерки?
За съжаление идеята „да запaзиш семейството“ се оказва по-важна от безопасността на жената например. Думите „развод“ и „раздяла“ все още звучат страховито, изродената форма на привързаност, която свързва жертвата с насилника като пъпна връв. Децата. Какво ще правят без баща? По-добрия въпрос е: „Как ще растат нормално с насилието вкъщи?“ . Икономическата зависимост. Срамът. Срамът от близки, роднини, колеги. Срамът от нещо толква неопределено и същевременно депресиращо като „хората“. Липсата на самочувствие. След дълги години живот с насилие вече не знаеш доколко то не е логическо следствие на действията ти. Защото не ставаш. Той/тя не те удря – само те заплашва! Травмата има много лица – едното от тях е зависимостта, другото е страхът. Отказът да приемеш за факт очевидното.
Жертвите на насилие често не са запознати с възможността да потърсят отговорност и да се защитят от извършителя на домашното насилие. Тази възможност им дава Закона за защита от домашното насилие.

Ние можем да Ви осигурим адекватна правна защита, ако сте жертва на насилие и ще ви консултираме какви действия да предприемете, ако това се случва на ваш близък. При подготовката на защитата, работим с внимание и професионализъм, като се опират на познанията ни в правната сфера, както и на професионалния ни опит.

Възнаграждението за представените услуги се определя на база всеки конкретен казус.

За повече информация, моля свържете се с нас!

Домашното насилие представлява всеки акт на физическо, психическо, емоционално, икономическо или сексуално насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личната свобода, личния живот и личните права, извършено спрямо лица, намиращи се или които са били в семейни отношения, които са в родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство.
Защита срещу домашно насилие може да поиска от съответния съд всяко лице, пострадало от такова насилие, когато е извършено от съпруг или бивш съпруг; лице, с което пострадалият/ата е или е било във фактическо съпружеско съжителство; родител на негово дете; възходящ; низходящ; настойник, попечител, приемен родител; възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство.
В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето си, пострадалото лице може да подаде молба до полицейските органи за налагане на спешни мерки по чл. 83 от ЗМВР, които се състоят в извършване на проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя, или в тяхно отсъствие. Органите препращат молбата, заедно със снетите обяснения, ако има такива служебно по компетентност на съответния съд. По искане на пострадалия всеки лекар е длъжен да издаде писмено удостоверение за констатираните увреждания или следи от насилие.
Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашното насилие, като съдът е длъжен да я разгледа не по-късно от 30 дни от постъпването й.

ЗАПОВЕД ДА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

При уважаване на молбата, съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече от следните мерки за защита:
1.задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
2.отстраняване на извършителя от съвместно обитавано жилище за срока, определен от
съда;
3.забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата, местата за социални контакти и отдих на пострадалия при условия и срок, определен от съда;
4.временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието при условия и срок, определен от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
5.задължаване на извършителя да посещава специализирани програми;
6.насочване на пострадалите лица към програма за възстановяване;
7.глоба в размер от 200 до 1 000 лв., която се налага кумулативно с мерките за защита.

Изпълнение на мерките за защита

Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение.Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта за защита, когато с нея са наложени следните мерки от закона:задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитавано жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата, местата за социални контакти и отдих на пострадалия при условия и срок, определен от съда
В случай на неизпълнение на наложена мярка, пострадалото лице или лицето, установило нарушението, подава сигнал до съответното районно управление на Министерството на вътрешните работи. Полицейските органи извършват проверка на подадения сигнал, като в случаите на неизпълнение на наложената мярка предприемат действия съгласно Наказателно-процесуалния кодекс. Когато нарушението не съставлява престъпление, полицейските органи съставят протокол за предупреждение по реда на чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Когато извършителят откаже доброволно да изпълни наложена мярка- отстраняване на извършителя от съвместно обитавано жилище , пострадалото лице подава молба до районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на жилището за оказване на съдействие. Началникът на районното управление на Министерството на вътрешните работи определя незабавно полицейските служители, които да окажат съдействие на пострадалото лице. Полицейските служители в присъствието на един свидетел поканват извършителя да освободи доброволно съвместно обитаваното жилище, да предаде ключовете, свързани с ползването на жилището, и да вземе личните си вещи, включващи:
При отказ да освободи жилището и да предаде ключовете извършителят се отстранява принудително от жилището, а пострадалото лице се поканва да смени заключващите устройства.

Особен случай

Когато в молбата има данни за пряка и непосредствена последваща опасност за живота или здравето на пострадалия, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок от 24 часа от получаването на молбата и насрочва открито съдебно заседание в срок не по-дълъг от 30 дни. Заповедта за незабавна защита има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.
Обжалване
Решението може да се обжалва пред съответния окръжен съд в 7-дневен срок, чрез съда който го е постановил. Обжалването не спира изпълнението на заповедта. Окръжния съд разглежда жалбата в 14-дневен срок и се произнася с решение, което е окончателно.

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.