Обжалване на ревизионен акт

По правната си същност ревизията представлява една от дейностите, извършвани от органите по приходите към Националната агенция за приходите (НАП), насочена към установяване на задълженията на лицата за данъци и задължителни осигурителни вноски. Ревизията е право на органите по приходите, на което съответства задължението на лицето за оказване на съдействие при нейното извършване.

Ревизията поставя началото на ревизионното производство. Същата започва със

ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА РЕВИЗИЯ, екземпляр от която следва да бъде връчен на ревизираното лице. Заповедта за възлагане на ревизия не подлежи на обжалване отделно от ревизионния акт, докато заповедта, с която се прекратява ревизионното производство подлежи на обжалване по реда за обжалване на ревизионните актове (в този случай няма издаден ревизионен акт и заповедта се обжалва самостоятелно).

Органът по приходите може да поиска в хода на ревизията да бъдат наложени предварителни мерки за обезпечаване на публичните вземания, за да бъде предотвратено извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на които събирането на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски би било затруднено или невъзможно. Срокът на действие на обезпечителната мярка в този случай е 4 месеца, който може да бъде продължен от компетентния да разгледа жалбата срещу ревизионния акт административен съд. Максималният срок на действие на предварителната мярка за обезпечение е до изтичане на срока на ревизионното производство. Ревизията приключва с издаване на РЕВИЗИОНЕН АКТ. Издаването му се предшества от изготвяне на РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД. В тридневен срок от съставянето му, докладът се връчва на ревизираното лице, което има право да направи писмено възражение (срокът за това е 14-дневен, освен ако не бъде удължен с 1 месец по искане на лицето).

РЕВИЗИОННИЯТ АКТ се издава до 14 дни след подаване или изтичане на срока за подаване на възражение срещу изготвения ревизионен доклад.

Срок за обжалване на РЕВИЗИОННИЯ АКТ – той е 14 дни от връчването на акта. Правната теория и практика приемат срока за преклузивен – т. е. изтичането на срока погасява правото на задълженото лице да оспорва констатациите на акта. Жалбата се подава чрез съответната териториална дирекция на НАП.

ДОПК установява задължение за органа, чрез когото е подадена преписката, да я комплектова и изпрати на компетентния за разглеждането й орган – директора на съответната дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“.

Директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при централното управление на НАП разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от постъпването й в териториалната дирекция;

Предвиденият административен контрол е за законосъобразност на издадените от органите по приходите актове. Той е първа и задължителна фаза от производството по обжалване, предхождаща съдебния контрол – ревизионният акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред.

орган, компетентен да разгледа и да се произнесе по постъпилата жалба – административен съд.

Срок за съдебно обжалване на ревизионния акт – той е 14-дневен от получаване на решението. Местно компетентен е административният съд по местонахождението на решаващия орган, произнесъл се или не (при мълчалив отказ) по жалбата в административното производство.

Съдебният контрол е втора и незадължителна фаза от производството по обжалване, следваща административната. По правната си същност съдебният контрол е контрол за законосъобразност на издадените от органите по приходите актове.

В съдебното производство е приложим принципът за забрана за изменение на акта във вреда на жалбоподателя.

Имайки предвид, че нашият екип е сформиран не само от адвокати и юристи, но и от експерт – счетоводители, Ви препоръчваме да се „консултирате със специалист още при започване на ревизията или преди да подадете искане за възстановяване на ДДС”. В тази връзка е добре да знаете, че ревизията не винаги толкова нежелана, колкото предполагате.

Предвид гореизложеното в областта на ревизионното производство и обжалването на ревизионните актове предлагаме следните услуги:

    • Проучавне на счетоводното досие на фирмата в ревизирания период;
    • Данъчно – счетоводни и юридически консултации в хода на ревизията и проверка на доказателствения ви материал;
    • Изготвяне на възражения срещу ревизионния доклад;
    • Изготвяне на жалби срещу ревизионния акт до ОДОП;
    • Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред;

Възнаграждението за представените услуги във връзка с ревизионното производство и обжалването на РА се определя на база всеки конкретен казус.

Съдебните такси за обжалване на РА не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.