ДФ Земеделие
Обжалване на актове на ДФ Земеделие – Обжалване на Заповед на МЗХГ за приемане на Специализирания слой „Площи допустими за подпомагане”

Жалби срещу УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА, издадени от ДФ Земеделие

ДФ „Земеделие” е разплащателна агенция, която подпомага земеделските производители, като приема, проверява и взема решение по заявления за подпомагане и заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика (СЕПП, СПП, национални доплащания, плащания по Натура 2000 и др). Земеделските производители подават заявления за подпомагане по съответните схеми до ДФ Земеделие. Изпълнителният директор на ДФ Земеделие се поизнася по съответните заявления за субсидиране с така нареченото Уведомително писмо.

Жалби срещу Заповед на МЗХ за приемане на Специализирания слой „Площи допустими за подпомагане”

Проблема:

За да могат да получат реално заявената собсидия обаче (с този проблем земеделските производители се сблъскват едва, когато дойде време за получаване на субсидията), площите на земеделските производители трябва да попадат в така наречения Специализиран слой „Допустими за подпомагане площи”. Специализираният слой „Площи допустими за подпомагане” представлява геореферирана графична база от данни, за площите допустими за подпомагане за съответната кампания, изграден на база актуални ортофото – и сателитни изображения за територията на Република България за съответната година. Главната функция на така изготвения слой, е да се използва от ДФ Земеделие за извършване на основната част от административните проверки по подадените заявления за кандидатстване по схемите за плащане на площ и на база резултатите от тези проверки да се изчисли дължимата субсидия по дадено заявление. Този слой се състои от площите, за които се счита, че отговарят на изискванията за подпомагане и се актуализира (променя) основно с използване на сателитни или самолетни изображения, от които е изготвена цифровата ортофотокарта.
Това, което земеделските производители също така НЕ знаят е, че заради Тълкувателно решение № 8 от 11 декември 2015 г. по тълкувателно дело № 1/2015 г. на Върховния административен съд те следва да подадат задължително възражения срещу Заповедтта на министъра на земеделието, храните и горите, с която се открива производството по одоберение на Специализирания слой „Допустими за подпомагане площи” за съответната година.
В тази връзка в 14 дневен срок от публикуването на Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите, което се случва на сайта на МЗХГГ, всички кандидати за подпомагане могат да се запознаят със специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на заявените от тях за подпомагане земеделски площи за 2019 г. например.
Възраженията срещу обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” по отношение на конкретни негови части могат да се подават единствено по предварително одобрен образец. Възраженията се генерират автоматично от секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания” от интернет страницата на ДФ „Земеделие”, след като земеделският стопанин е избрал за кои части/парцели да подаде възражение.
След това, ако не сте доволни от резултата – Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред компетентния административен съд в 14 – дневен срок от обнародването й.

Ако това не бъде направено и обжалват само уведомителните писма на ДФ Земеделие, земеделските стопани рискуват жалбите им срещу Уведомителните писма да бъдат отхвърлени само на това основание.

С въпросните Уведомителни писма, в по – голямата си част, се отказва или редуцира заявената от земеделския стопанин субсидия, налагат се санкции за бъдещи периоди или отпуснатата субсидия се прихваща със санкция за предходни периоди или недължимо оторизирани суми, за които е издаден АУПДВ, или приспаднати суми от изискуеми задължения по други схеми и мерки, администрирани от ДФ „Земеделие”.
Независимо, че писмата от вида са наречени „уведомителни”, то същите имат всички белези на индивидуални административни актове по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК – съдържат волеизявление на издателя на акта, с което се засягат права и законни интереси на адресатите им, в случая на земеделските производители и пряко и непосредствено предизвикват неблагоприятни последици. Настъпването им не е обвързано от издаването на последващи актове, а възниква от самите Уведомителни писма.
Следователно уведомителните писма съставляват индивидуален административен акт, обжалването на който се извършва пред компетентния административен съд.

В повечето случаи в Уведомителните писма НЕ е посочен срок, начин и орган, пред който същите подлежат на обжалване, което внася допълнително объркване, неяснота относно правната им същност и което допълнително води до затрудняване реализирането на правото на защита на ползвателя на субсидията – земеделския производител. Уведомителните писма се връчват на замеделските производители, които не са наясно с факта, че могат да подадът жалби срещу ДФ Земеделие НО не по – късно от 14 дни от връчването на Уведомителното писмо.
Разбира се има немалко случаи, в които издадените от ДФ Земеделие Уведомителни писма се обявяват за нищожни. Нищожните Уведомителни писма подлежат на обжалване без оглед спазването на какъвто и да било срок от връчването им, защото не пораждат абсолютно никакви правни последици, те са „нищо” в правната действителност.
За разлика от разпоредбите на гражданското законодателство, детайлно описващи правилата за недействителност на договорите, в административното законодателство липсват изрични разпоредби, които да регламентират, в кои случаи съответният индивидуален административен акт е нищожен и в кои случаи е унищожаем.
Основното разграничение на ИАА на нищожни и унищожаеми е поставено в зависимост от степента и качеството на порока, от който е засегнат акта с оглед преценката на компетентния съд във всеки конкретен случай.

Във връзка Обжалването на Уведомителните писма на ДФ Земеделие и на Заповедите на МЗХГ за приемане на Специализирания слой „Допустими за подпомагане площи” Ви предлагаме следното правно съдействие:

Изготвяне на Жалби срещу Уведомителните писма на ДФ Земеделие и процесуално представителство пред съответните административни съдилища;
Изготвяне на Жалби срещу Заповедите на МЗХГ за приемане на Специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” и процесуално представителство пред съответния административен съд;
Предварителни консултации във връзка с актовете, издадени от ДФ Земеделие;

Възнаграждението за представените услуги се определя на база всеки конкретен казус.

За повече информация, моля свържете се с нас!

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.