Лицензии, Разрешения и Регистрации

Общата уредба на лицензионните, разрешителни и регистрационни режими е регламентирана в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол. Специализираната нормативна уредба на различните видове лицензионни, регистрационни и разрешителни режими се съдържа в редица нормативни актове, регулиращи специфичните обществени отношения – Закона за туризма, Закон за автомобилните превози, Закон за лечебните заведения и много други. Поради тази причина не е възможно да бъдат изброени в настоящото изложение конкретните сделки и действия, които попадат под лицензионен, регистрационен или разрешителен режим.

Лицензирането, разрешаването или регистрацията на определени стопански дейности са форми на административен контрол, упражняван от органите на държавна власт, както и органите на местното самоуправление. Такъв контрол се въвежда с цел да се регулират и ограничат определени обществени рискове като например рискове за живота и здравето на хората, за стабилността на икономиката, за безопасността на движението и т.н. Необходимостта от административен контрол от друга страна се сблъсква с обществената необходимост от насърчаване на стопанската дейност, поради което действащото законодателство възприема принципа на осъществяването на административен контрол, доколкото това се вмества в обществено оправдани граници.

Сложните лицензионни и разрешителни режим, регламентирани в българското законодателство са една от причините за все по-тежкото положение на бизнеса в страната. Търговците се сблъскват неспазване на сроковете за издаване на документи – разрешителни, лицензии, още повече сроковете за произнасяне на администрацията са инструктивни /препоръчителни/, което създава все повече предпоставки за корупция.

Юридически услуги:

  • Предаврителни юридически консултации относно различните лицензионни, регистрационни и разрешителни режими;
  • Изготвяне и входиране в съответното ведомство на необходимия пакет от документи;
  • Представителство пред компетентните държавни и общински органи;
  • Юридическо съдействие при отказ от вписване в съответните регистри, отнемане на лицензи, заличаване на регистрации и др.
  • Впиване на настъпили промени на обстоятелства, които се отразяват в съответните регистри

Допълнителни услуги:

В повечето случаи, дейностите, които подлежът на лицензионен, разрешителен и регистрационен режим се харктеризират и със специфика в областта на облагането с ДДС. Препоръчително е търговците, развиващи такава стопанска дейност да възложат счетоводното обслужване на фирмата си на експерт – счетоводители с опит в счетоводното отчитане в конкретната стопанска сфера. В тази връзка екипът ни предлага по ваше желание и по възлагане:

  • Предварителни счетоводни консултации при различните видове търговски дейности, подлежащи на лицензионни, регистрационни и разрешителни режими;
  • Абонаментно счетоводно обслужване;

Най – често в нашата практика сме съдействали при:

Възнаграждението за представените услуги се определя на база всеки конкретен казус.
Държавните такси на министерства и ведомства не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.