Вещното право е част от гражданското право. Вещното право определя на кого принадлежи една вещ и очертава рамките на това право, определя видовете вещни права, тяхното съдържание, носителите на тези права и обекти, върху които те се разпростират. То регламентира и начините на придобиване и загубване на съответните права. Основното субективно право на вещното право е собствеността.

Можем да продължим настоящото изложение, посветено на вещното право, като го изпълним с неразбираема за нашите клиенти юридическа терминология, но не това е нашата цел.

С какво можем да Ви бъдем полезни, ползвайки се от натрупания ни опит в областта на вещното право – това е въпросът, който би вълнувал всеки читател, достигнал до настоящата презентация. Съобразявайки се с вашите проблеми, няма да изпадаме в дълбокомислени разсъждения за същността на вещното право, а ще ви насочим към конкретните, най – често срещани случай, в които ще имате нужда от нашата юридическа помощ.

С проблемите на вещното право ще се сблъскате най-вече, когато вземете решение да сключите сделки с недвижими имоти. Разбира се въпросите, които възникват покрай всяка една сделка с недвижими имоти се уреждат основно не само от вещното, но и от облигационното, търговското, семейното и наследственото право. Правото на собственост, ограничените вещни права (право на ползване, право на строеж /суперфиция/, право на пристрояване и надстрояване, право на преминаване и др.), договорите, представителството при юридическите лица, правоспособност и дееспособност на физическите лица, режимът на семейна имуществена общност и разделност и наследяването са част от най-важните правни институти, които касаят сделките с имоти.

Всеки купувач или продавач минава своя път на колебания, докато стигне до решението да направи сделка. Съмнението дали е избрал подходящия момент и доколко цената е добра, ще остане за дълго у вас и по този въпрос, за съжаление не можем да Ви бъдем полезни. Независимо от отговора обаче, много участници в пазара на имоти се страхуват, че ще бъдат подведени. Основният риск за купувача е дали действително ще стане собственик на имота, предмет на покупко-продажбата. Все още някои хора смятат едва ли не за обидно да се легитимират при водене на преговори и сключване на предварителен договор. Много въпроси и подозрения могат да възникнат при участие на пълномощник по сделката. При продажба той трябва да е изрично упълномощен за конкретния имот, при това от текста на пълномощното да е ясен обемът на представителната власт. Неучастието на наследници на лице, което е посочено в представеното удостоверение за наследници, означава неучастие на съсобственик в сделката. Това я прави автоматично нищожна.

А какво става, когато например фирмата вече не съществува? Този въпрос може да се окаже особено актуален при закупуването на ново строителство. Извън документите, които са задължителни за сключването на сделката съгласно закона, всеки купувач би трябвало да провери и дали няма предприета процедура по несъстоятелност или ликвидация.

Списъкът на „подводните камъни” при изповядването на сделки с недвижими имоти е доста дълъг, за да можем да ги обхванем в рамките на настоящото изложение.

След като изчетохте горните редове, сигурно си мислите, че всички проверки на имота са задължение на нотариуса, на който сте се доверили и че е абсолютно прахосничество на средства, да заплащате допълнителни суми, за да ползвате услугите на адвокат. За съжаление вашите разсъждения не са насочени във вярната посока, а и ако беше така би се стигнало до дублиране на функциите между нотариуси и адвокати в сферата на недвижимите имоти.

Всеки нотариус е длъжен да провери налични ли са необходимите документи, изискуеми по закон, за да изповяда сделката, не е обаче негово задължение да прави проучване на имота и да проучи историята му поне 10 години назад във времето, не е работа на нотариуса да ви консултира, коя сделка е най-изгодна за вас – дарение, продажба, прехвърляне срещу издръжка и гледане и прочие. Не е в компетенциите на нотариуса да Ви консултира, е ли възможно в бъдеще сключената от вас сделка да бъде атакувана по съдебен ред и да бъде унищожена и каква е съдебната практика по този въпрос.

Дали ще се обърнете към адвокат, за да сте спокойни, давайки не малко пари, че ще придобиете един наистина „чист имот”, преценката оставяме на Вас.

Това, което можем да ви предложим ние е:

• изготвяне на нотариални актове, предварителни договори, спогодби във връзка с недвижими имоти;

• проучване на историята на имота и изготвяне на правни становища;

• участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им;

• правно съдействие пред държавни и общински органи;

• организиране и провеждане на срещи с нотариус;

• изготвяне на спогодби и договори за доброволна делба /проблемите на съсобствеността/;

• консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на движимо и недвижимо имущество;

• подготовка и учредяване на ипотеки и други обезпечения, вписване на особени залози, договори за реален залог;

• финализиране на сделки с недвижими имоти, консултации по финансирането им.

Всяка сделка сама по себе си представлява по – лесен или по – сложен юридически казус. Разрешаването му – по-кратък или по-дълъг процес, но формулирането на казуса трябва да бъде правилно, защото едва тогава, той може да бъде решен и то след съобразяване с установената практика. На база натрупания опит от изповядани сделки, ние ще Ви съдействаме за удачно решаване на Вашия казус. Нашите клиенти задължително биват информирани и по въпросите на данъчното законодателство: кога се дължи данък по реда на ЗДДФЛ (плосък данък); ДДС; какви други задължения към държавата имат страните по сделката.

Тарифа на адвокатските възнагражданения.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.